Sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

31/12/2021

(rfd.gov.vn)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Cụ thể, Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo sửa đổi, căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số, các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền.

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quy định việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tần số vô tuyến điện được phân bổ, phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Đồng thời, Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 2/2017/QĐ-TTg ngày 17/1/2017.

Theo quy định mới, Thể lệ vô tuyến điện được đề cập trong Quy hoạch này là Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới do Liên minh Viễn thông quốc tế ban hành, phiên bản năm 2020, được sửa đổi, bổ sung sau Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới năm 2019 (WRC-19).

 

Vũ Phương Nhi (Nguồn: chinhphu.vn)

(Mic.gov.vn 31/12/2021 08:13 SA)

Các bài viết khác