• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật

Thuộc gói thầu: Xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật

Đơn vị trúng thầu: Tổng Công ty 789

Giá trúng thầu: 132.220.358.929 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ, hai trăm hai mươi triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, chín trăm hai mươi chín đồng).

Các thông báo trúng thầu khác