• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Quản lý dự án và tư vấn xây dựng Hoàng Kim

Giá trúng thầu: 460.355.216 đồng ( Bốn trăm sáu mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm mười sáu đồng)

Các thông báo trúng thầu khác