• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thysen"

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam

Giá trúng thầu: 396.000.000 đồng ( Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)