• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Dịch vụ bảo hiểm Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ bảo hiểm Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện"

Đơn vị trúng thầu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI – Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh

Giá trúng thầu: 579.751.150 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác