• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Thuộc gói thầu: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

Giá trúng thầu: 984.500.000 đồng