• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê đường truyền kết nối WAN”

Thuộc gói thầu: Thuê đường truyền kết nối WAN

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế

Giá trúng thầu: 162.360.030 đồng