• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa”

Thuộc gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 346.800.000 đồng (Bằng chữ : Ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

Các thông báo trúng thầu khác