• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động”

Thuộc gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 487.526.120 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm tám bảy triệu năm trăm hai sáu nghìn một trăm hai mươi đồng, đã bao gồm thuế GTGT)

Các thông báo trúng thầu khác