• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Thuộc gói thầu: Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Ngân Hà

Giá trúng thầu: 193.920.000 đồng (Bằng chứ: Một trăm chín mươi ba triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

Các thông báo trúng thầu khác