• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Thuộc gói thầu: Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Trịnh Phú Gia

Giá trúng thầu: 222.410.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng)

Các thông báo trúng thầu khác