• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống cấp điện

Thuộc gói thầu: Bảo trì hệ thống cấp điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Đo lường thử nghiệm điện Miền Bắc

Giá trúng thầu: 319.273.710 (Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu hai trăm bảy ba nghìn bảy trăm mười đồng)

Các thông báo trúng thầu khác