• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa hệ thống Access Control

Thuộc gói thầu: Sửa chữa hệ thống Access Control

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ INNOVUS

Giá trúng thầu: 347.222.700 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn bảy triệu hai trăm hai hai nghìn bảy trăm đồng)