• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu

Thuộc gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Giá trúng thầu: 6.410.896.800 đồng

Các thông báo trúng thầu khác