• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa tổng đài điện thoại

Thuộc gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại

Đơn vị trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu (Không có nhà thầu tham gia dự thầu)

Các thông báo trúng thầu khác