• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Thuộc gói thầu: Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 239.500.000 đồng (Hai trăm ba triệu nghìn năm trăm nghìn đồng)