• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Thuộc gói thầu: Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ cao B&T

Giá trúng thầu: 4.357.953.600 (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm năm bảy triệu chín trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm đồng)