• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Lắp đặt biển Led

Mô tả: Hủy thầu đối với Gói thầu “Lắp đặt biển Led”” theo Quyết định số 347/QĐ-CTS ngày 05/8/2020

Thuộc gói thầu: Lắp đặt biển Led

Các thông báo trúng thầu khác