• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT

Giá trúng thầu: 16.356.343.608 (Bằng chữ: Mười sáu tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm linh tám đồng)