• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Thuộc gói thầu: Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ công nghệ ASIC

Giá trúng thầu: 17.399.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ ba trăm chín mươi chín triệu đồng)