• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo hiểm công trình

Thuộc gói thầu: Bảo hiểm công trình

Đơn vị trúng thầu: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Giá trúng thầu: 481.727.790 đồng

Các thông báo trúng thầu khác