• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam

Giá trúng thầu: 376.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy sáu triệu hai trăm nghìn đồng)