• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Thuộc gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ An Vũ

Giá trúng thầu: 222.596.000 đồng