• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Lắp đặt biển Led.

Thuộc gói thầu: Lắp đặt biển Led.

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Điện tử Truyền thông Nam Long

Giá trúng thầu: 402.050.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm linh hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)