• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Mô tả: Hủy thầu đối với gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió" theo quyết định số 602/QĐ-CTS ngày 16/11/2020

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa