• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bão dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 480.000.000 đ (Bốn trăm tám mươi triệu đồng)