• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình"

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

Giá trúng thầu: 753.507.066 đồng (Bảy trăm năm mươi ba triệu, năm trăm linh bày nghìn, sáu mươi sáu đồng)

File đính kèm: