• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT

Giá trúng thầu: 16.376.143.608 đồng.