• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Thuộc gói thầu: Mời thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ công nghệ ASIC

Giá trúng thầu: 4.930.200.000 đồng