• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Thuộc gói thầu: Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 474.078.000 đồng