• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm 21 bộ máy tính để bàn

Thuộc gói thầu: Mua 21 bộ máy tính để bàn

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại kỹ thuật tin học FSCD

Giá trúng thầu: 283.899.000 đồng

Các thông báo trúng thầu khác