• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Gói thầu “Mua bảo hiểm Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Thuộc gói thầu: Gói thầu “Mua bảo hiểm Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Đơn vị trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Giá trúng thầu: 529.053.184 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín triệu, không trăm năm mươi ba nghìn, một trăm tám tư đồng).