• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Thuộc gói thầu: Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB

Giá trúng thầu: 1.498.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT