• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Thuộc gói thầu: Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Giá trúng thầu: 738.017.500 đồng