• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735

Thuộc gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật

Giá trúng thầu: 5.543.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT