• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Liên danh PTI-PVI (Liên danh giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện – Tổng công ty bảo hiểm PVI).

Giá trúng thầu: 641.732.000 đồng