• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng điều hòa

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 491.370.000 đồng