• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát TCI

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật- TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 4.499.346.500 đồng, đã bao gồm thuế GTGT