• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Thuộc gói thầu: Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Wintech

Giá trúng thầu: 449.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT