• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Thuộc gói thầu: Phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại THC

Giá trúng thầu: 465.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT