• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thiết bị, vật tư dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

Thuộc gói thầu: Thiết bị, vật tư dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 185.980.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT