• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

Thuộc gói thầu: Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Giá trúng thầu: 1.960.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT