• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Hệ thống phòng chống thư rác

Thuộc gói thầu: Hệ thống phòng chống thư rác

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Bắc Hải

Giá trúng thầu: 1.065.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác