• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Hệ thống cấp phép điện tử

Thuộc gói thầu: Hệ thống cấp phép điện tử

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Giá trúng thầu: 1.190.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác