• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

Thuộc gói thầu: License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Bắc Hải

Giá trúng thầu: 1.650.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác