• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động”

Thuộc gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC

Giá trúng thầu: 325.697.251đ (ba trăm hai lăm triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm mốt đồng), đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác