• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua thiết bị, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

Thuộc gói thầu: Mua thiết bị, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao công nghệ Đông Á

Giá trúng thầu: 497.400.000 đồng

Các thông báo trúng thầu khác