• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

Thuộc gói thầu: Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT

Giá trúng thầu: 16.258.964.350 Đồng