• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Thuộc gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

Giá trúng thầu: 2.198.900.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác