• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Mô tả: Quyết định số 573/QĐ-CTS ngày 04/10/2019 của Cục Tần số vô tuyến điện phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu “Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Thuộc gói thầu: Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Đơn vị trúng thầu: Kết quả lựa chọn nhà thầu: Hủy thầu do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.